សេហ្គីអាហ្គូដូ

អ្នកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ក្នុងផលិតកម្មសោតទស្សន៍ អ្នកសរសេរប្លុក អ្នកបច្ចេកទេសសំឡេងនៅ G Music Studio និងតន្ត្រីករ។ អ្នកគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា និងកុំព្យូទ័រ។ ខ្ញុំចំណាយពេលមួយថ្ងៃមើលពិភពលោកតាមរយៈកុំព្យូទ័រ ហើយប្រាប់ពីអ្វីដែលខ្ញុំឃើញ។ ខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំទេ ខ្ញុំឡើងកម្រិត។

Sergio Agudo បានសរសេរអត្ថបទចំនួន 17 ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ 2022